Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2020 Zebrania Założycielskiego z dnia 3 lipca 2020 r.

STATUT STOWARZYSZENIA „Wspólny las”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie „Wspólny las”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Iwkowa.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie może, przy uwzględnieniu przepisów obowiązujących w tym zakresie, ustanawiać własne odznaczenia i wyróżnienia i nadawać je osobom oraz organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.

§ 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji.

§ 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia „Wspólny las” jest podejmowanie działań w zakresie:

1) aktywizowania i mobilizowania mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

2) rozwoju kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego,

3) rozwoju oświaty i wychowania oraz wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i obywatelskich dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarach wiejskich

4) realizacji działań z zakresu turystyki, rekreacji i sportu

5) inicjatyw z zakresu rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i zasobów ludzkich,

6) społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, a także działalności wspomagającej rozwój techniki i innowacyjności,

7) pomocy społecznej, działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym,

8) działalności na rzecz rodziny, w tym wspierania rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka,

9) ochrony i promocji zdrowia, propagowania zdrowego trybu życia, wspierania działań na rzecz ekologii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii,

10) promocji i organizacji wolontariatu,

11) działalności na rzecz równości płci, mniejszości narodowych oraz osób niepełnosprawnych,

12) podtrzymywania tradycji narodowej, a także rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrony języka regionalnego,

13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

14) współpracy i integracji międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń ze społecznościami lokalnymi innych państw,

15) rozwoju i promocji produktów lokalnych,

16) działalności na rzecz osób w wieku senioralnym,

17) budowania i promocji wizerunku regionu,

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

19) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

20) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

21) pomocy Polonii i Polakom za granicą,

22) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

§ 10 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie:

1) własnych programów i projektów,

2) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, warsztatowym i doradczym,

3) imprez, w szczególności: kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych i sportowych,

4) działalności promocyjno-informacyjnej, w tym wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych.

5) czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,

6) inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym,

7) przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,

8) współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wolontariatu,

9) współpracy partnerów lokalnych, w szczególności instytucji i organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,

10) innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną. Katalog działalności statutowej odpłatnej opracowuje zarząd w drodze uchwały. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12 Przewiduje się następujące formy uczestnictwa w Stowarzyszeniu:

 1. Członek zwyczajny,
 2. Członek wspierający,
 3. Członek honorowy.

§ 12.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji członkowskiej

3.W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13.1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich oraz udziału w walnych zebraniach,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 14.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 15.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 16.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

3. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd działa do dnia ukonstytuowania się Zarządu następnej kadencji; to samo dotyczy Komisji Rewizyjnej.

3. Kadencja członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołanego do organu w trakcie kadencji pozostałych członków upływa wraz z chwilą zakończenia kadencji pozostałych członków.

4. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienia ich składu dokonuje Walne Zebranie w terminie do 3 miesięcy.

§ 18.1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem § 30 i § 31.

Walne Zebranie Członków

§ 19.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność.

5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 20. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i z działalności Zarządu.
 12. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego dla kwoty powyżej lub równej 50 tys. zł,
 13. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych dla kwoty powyżej lub równej 50 tys. zł,

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21.1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach stowarzyszenia w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazanych w uchwale tego organu.

§ 22. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. występowanie z wnioskami o dotację,
 5. zatrudnianie pracowników oraz ustalania zasad wynagrodzeń,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego dla kwoty poniżej 50 tys. zł, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych dla kwoty poniżej 50 tys. zł,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 14. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

§ 23. Do reprezentowania Stowarzyszenia wobec osób trzecich oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa

Komisja Rewizyjna

§ 24.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w sprawach stowarzyszenia w formie uchwał. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 7. wybieranie spośród swoich członków osoby, która będzie reprezentowała Stowarzyszenie w umowach i sporach z członkiem Zarządu.

§ 26.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 27. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

§ 28. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 29. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30. Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy prawa powszechnego,
w szczególności – Ustawę Prawo o stowarzyszeniach,