Regulamin Programu pn. „Chronimy Wspólny Las”

I. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 1. Niniejszym określa się warunki i zasady, na jakich realizowany jest Program pn. Chronimy Wspólny Las”, zwany dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie „Wspólny Las” z siedzibą w Iwkowej, zwane dalej „Organizatorem Programu”.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Darowiźnie – rozumie się przez to nieodpłatne przekazanie środków pieniężnych za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl,

Darczyńcy – rozumie się przez to podmiot uczestniczący w Programie, który przekazuje na rzecz Organizatora Programu darowiznę pieniężną przeznaczoną na realizację statutowych zadań Organizatora Programu,

Obdarowanym – rozumie się przez to Organizatora Programu – Stowarzyszenie „Wspólny Las” z siedzibą w Iwkowej.

 1. Głównym celem Programu jest zachowanie od zniszczenia 4,5 ha lasu znajdującego się w miejscowości Wytrzyszczka (gmina Czchów) poprzez dokonanie przez Darczyńcę na rzecz Organizatora Programu darowizny środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań Organizatora Projektu w tym zakup przedmiotowego lasu. Dokonując wpłaty finansowej Darczyńca staje się fundatorem wybranego drzewa.
 2. Czas trwania Programu jest bezterminowy.
 3. Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną.
 4. Warunkiem udziału w Programie jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu, wybranie drzewa, którego Darczyńca chce być fundatorem, dokonanie wpłaty finansowej za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl oraz podanie w wiadomości dla organizatora danych identyfikujących fundatora np. imię, imię i nazwisko, nazwa organizacji, nazwa firmy. W przypadku gdy darczyńca chce zachować anonimowość o tym fakcie powinien poinformować w wiadomości dla organizatora.
 5. Projekt będzie realizowany w miejscowości Wytrzyszczka w granicach Gminy Czchów na terenie lasu, który zamierza zakupić Organizator Programu.
 6. Darczyńca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w wiadomości dla organizatora.
 7. Darczyńcy w związku z dokonaną darowizną nie będą przysługiwały względem Obdarowanego jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia o zapłatę.
 8. Organizator Programu jest administratorem danych osobowych Darczyńcy, zawartych we wniosku. Ponadto:
 1. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pomocą e-mail: wsoplny.las@interia.pl
 2. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu realizacji Programu;
 3. Odbiorcami danych osobowych Darczyńcy mogą być właściwi Naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, inne organy publiczne, kontrahenci Administratora danych, na podstawie stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 4. Dane osobowe Darczyńcy będą przetwarzane przez okres trwania programu, a także przez okres określony w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.);
 5. Podanie danych osobowych przez Darczyńcę jest niezbędne do przetworzenia wniosku;
 6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje:
 7. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych:
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 7. nie przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.wspolnylas.org
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian niniejszego Regulaminów. O zmianach Organizator Programu poinformuje na swojej stronie internetowej.
 3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszych Regulaminu rozstrzyga Organizator Programu.
 4. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Projektu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.